Så är en kvartalsrapport uppbyggd

Sammanfattning, VD Ord, Verksamhetsuppdatering & Sifferpaket
Varje kvartal lämnar noterade bolag en rapport över hur bolaget har utvecklats under det senaste kvartalet. Rapporten är uppbyggd på ungefär samma sätt oavsett bolag och består oftast av: sammanfattning, VD-ord, verksamhetsuppdatering och ett sifferpaket bestående av resultaträkning, balansräkning, och kassaflödesanalys. I denna bloggpost går vi igenom varje del och ger några konkreta tips.
Exempel från Storytel
Sammanfattning
Kvartalsrapporten inleds med en sammanfattning. Här får vi en överblick av vad som har hänt under det senaste kvartalet samt några nyckeltal. Beroende på bolagets storlek så brukar materialet vara mer eller mindre utförligt. I Storytels fall, som visas till höger, får vi reda på hur försäljningen av tjänsten har gått samt att de framgångsrikt har gjort en nyemission.
"En bra sak att ha med sig när man läser både VD-ord och verksamhetsuppdatering är dina tre anledningar varför du är intresserad av bolaget eller varför du äger bolaget..."
Exempel från Sweden Care
VD-ord
VD-ordet är VD:s beskrivning av hur bolaget har utvecklats under den senaste perioden. Viktigt att komma ihåg är att detta är en av de främsta marknadsföringsplatserna för bolaget när det kommer till att attrahera både kunder så väl som nya investerare. Därför använder sig många bolag av en PR-byrå för att säkerställa att det inte blir några syftningsfel och att bolaget framställs i positiv dager. Läs därför VD-ordet med en nypa salt och försök fokusera på helheten. Ett tips är att gå tillbaka till gamla VD-ord för att se hur saker och ting har förändrats, samt för att följa upp om det som lovades då har infriats.

En bra sak att ha med sig när man läser både VD-ord och verksamhetsuppdateringen är dina tre anledningar varför du är intresserad av bolaget eller varför du äger bolaget. På så sätt blir det lättare att veta vad du ska leta efter. I exemplet från Sweden Care ser vi att stor tyngdpunkt läggs på att förklara att Covidsituationen är under kontroll och att bolaget fortsätter att blicka framåt och har många spännande projekt.
Exempel från Azelio
Verksamhetsuppdatering
Vad gör bolaget, hur tjänar de pengar, hur ser omvärlden ut, vilka är kunderna, hur når de kunderna och vad har bolaget för ambitioner? Allt detta kan du läsa om i verksamhetsuppdateringen. Till höger ser vi ett utdrag från Azelios Q1 2020. Azelio är ett svenskt energiteknikföretag och i verksamhetsupppdateringen får vi reda på på mer om deras energilösning, samt att detta är en växande marknad. Vi får även uppdateringar hur det har gått med deras testanläggningar och hur det har gått med deras pilotkunder.
Exempel från Fortnox
Sifferpaket
Avslutningsvis får vi ett sifferpaket i from av en resultaträkning, balansräkning och en kassaflödesanalys. Här får vi reda på hur det har gått den senaste perioden men även jämför med föregående perioder.

Resultaträkningen visar bolagets intäkter och kostnader och ger som saldo periodens resultat. Har bolaget mer intäkter än kostnader blir resultatet positivt och råder omvänt förhållande blir resultat negativt. Ett positivt resultat innebär vinst och ett negativt resultat innebär förlust. Vill man inte grotta ner sig allt för mycket är vårt tips att man åtminstone kollar på följande poster: nettoomsättning, rörelseresultat och reriodens resultat, samt jämför dessa med föregående period. Det kan även vara intressant att hålla koll på trenden gällande rörelsemarginal och vinstmarginal.

Balansräkningen består av två sidor: Tillgångar, respektive Eget Kapital och Skulder. Tillgångarna och Eget Kapital och Skulder är lika stora och på detta sätt kan man se hur tillgångarna är finansierade. I ett välmående bolag är tillgångarna till stor del finansierade med hjälp av eget kapital snarare än skulder, men detta kan variera beroende på verksamhet och bransch. Tillgångarna utgörs utav anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Eget kapital utgörs av aktiekapital och periodens resultat samt tidigare perioders resultat. Skulder utgörs av kortfristiga och långfristiga skulder.

Två mått som ger en bra insikt i bolagets finansiella styrka är soliditet och balanslikviditet. Soliditeten visar hur mycket av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, det vill säga bolagets långsiktiga finansiella förmåga. Soliditet beräknas genom att dela eget kapital med tillgångarna. Balanslikviditet berättar om bolagets kortsiktiga finansieringsförmåga som beräknas genom att dela omsättningstillgångarna med kortfristiga skulder. Till höger ser vi ett utdrag från Fortnox Q3 2019. Fortnox är ett svenskt mjukvaruföretag som har en väldigt god finansiell position.

Genom kassaflödesanalysen får vi reda på hur pengarna har rört sig genom bolaget. På grund av redovisningsprinciper är det som bolaget redovisar som vinst inte alltid rena pengar. Till exempel inbringar posten aktiverat arbete för egen räkning, under intäkter, inget kassaflöde utan visar istället på hur interna resurser har använts för att skapa en anläggningstillgång. Därför kan det vara bra att slänga ett öga på kassaflödet för att se om bolaget verkligen är duktiga på att hantera pengar och kan driva verksamheten effektivt. Vill man inte lägga allt för mycket tid på att analysera bolagets kassaflöde rekommenderar vi att man i vart fall slänger ett öga på sista raden: periodens kassaflöde. Ett gott tecken är om det finns mer likvida medel vid periodens slut än början, samt att det råder en positiv eller stabil trend genom föregående perioder. Det vi inte vill se är ett mönster av ständigt minskade likvida medel, då kommer bolaget få svårt att driva vidare verksamheten.


Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO