Så är en kvartalsrapport uppbyggd

Sammanfattning, VD Ord, Verksamhetsuppdatering & Sifferpaket
Varje kvartal lämnar noterade bolag en rapport över hur bolaget har utvecklats under det senaste kvartalet. Rapporten är uppbyggd på ungefär samma sätt oavsett bolag och består fyra delar: Sammanfattning, VD-ord, Verksamhetsuppdatering och avslutningsvis ett sifferpaket bestående av resultaträkning, balansräkning, och kassaflödesanalys. Jag tänkte nu att vi skulle gå igenom varje del och ge lite konkreta tips.
Sammanfattning
Exempel från H&Ms Q3 2021
Kvartalsrapporten inleds ofta med en sammanfattning. Här får vi en överblick av vad som har hänt under det senaste kvartalet samt några nyckeltal. Beroende på bolagets storlek så brukar materialet vara mer eller mindre utförligt. I H&Ms fall som är ett internationellt klädbolag får vi även information hur de senaste kollektionerna har tagits emot, hur varulagret har utvecklats samt hur mycket av omsättningen som är hänförlig till valutaeffekter. De två sistnämnda kan vara förklara lite närmare. Att studera varulagrets utveckling är av intresse då det binder resurser och dessutom är det en bra indikation på hur duktiga H&M är på att bedöma efterfrågan på sina plagg. Ett stigande varulager skulle exempelvis kunna bero på att efterfrågan av H&Ms kläder är mindre än vad de själva tror, vilket i detta fall resulterar att man får ett lager av icke efterfrågade varor. H&M redovisar i svenska kronor men då H&M är verksamma på flera marknader har de sin försäljning i flertalet valutor. Utvecklas dessa valutor bättre än den svenska kronan kommer det påverka H&Ms omsättning positivt utan att det beror på deras egna insatser.
VD ord
Exempel från Investors Q3 2021
VD ordet är VD:s beskrivning av hur bolaget har utvecklats under den senaste perioden. Viktigt att komma ihåg är att detta är en av de främsta marknadsföringsplatserna för bolaget när det kommer till att attrahera både nya kunder, så väl som nya investerare. Därför använder sig många bolag av en PR-byrå för att säkerställa att det inte blir några syftningsfel och att bolaget framställs i positiv dager. Läs därför VD-ordet med en nypa salt och försök fokusera på helheten. Jag brukar även gå tillbaka till gamla VD ord för att se hur saker och ting har förändrats och för att följa upp om det som lovades då har infriats eller inte.

En bra sak att ha med sig när man läser både VD-ord och Verksamhetsuppdatering är dina tre anledningar varför du är intresserad av bolaget eller varför du äger bolaget, som jag nämnde i det förra blogginlägget, på så sätt blir det lättare att veta vad du ska leta efter.
"En bra sak att ha med sig när man läser både VD-ord och Verksamhetsuppdatering är dina tre anledningar varför du är intresserad av bolaget eller varför du äger bolaget..."
Verksamhetsuppdatering
Exempel från Azelios Q3 2021
Vad gör bolaget, hur tjänar de pengar, hur ser omvärlden ut, vilka är kunderna, hur når de kunderna och vad har bolaget för ambitioner? Allt detta kan du läsa om i verksamhetsuppdateringen. Till höger ser vi ett utdrag från Azelios Q3 2021. Azelio är ett svenskt energiteknikföretag och i verksamhetsupppdateringen får vi reda på på mer om deras energilösning samt att detta är en växande marknad. Vi får även uppdateringar om fokus nu är att gå från utveckling till industriell produktion.
Sifferpaket
Exempel från Fortnox Q3 2021
Avslutningsvis får vi ett sifferpaket i from av en resultaträkning, balansräkning och en kassaflödesanalys.

Resultaträkningen visar bolagets intäkter och kostnader och ger som saldo periodens resultat. Har bolaget mer intäkter än kostnader resulterar det i en vinst och råder omvänt förhållande resulterar det i en förlust. Vill man inte grotta allt för mycket är vårt tips att man åtminstone kollar nettoomsättning, rörelseresultat och periodens resultat och jämför det med föregående period. Det kan även vara intressant att hålla koll på trenden för rörelsemarginal och vinstmarginal.

Balansräkningen består av två sidor: Tillgångar och Eget Kapital och Skulder. Tillgångarna och Eget Kapital och Skulder är lika stora och på detta sätt kan man se hur tillgångarna är finansierade. I ett välmående bolag är tillgångarna till stor del finansierade med hjälp av eget kapital snarare än skulder men detta kan variera beroende på verksamhet och bransch. Tillgångarna utgörs utav anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Eget kapital utgörs av aktiekapital och periodens resultat samt tidigare perioders resultat. Skulder utgörs av kortfristiga och långfristiga skulder.

Två mått som ger en bra insikt i bolagets finansiella styrka är soliditet och balanslikviditet. Soliditeten visar hur mycket av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, det vill säga bolagets långsiktiga finansiella förmåga. Soliditet beräknas genom att dela eget kapital med tillgångarna. Balanslikviditet berättar om bolagets kortsiktiga finansieringsförmåga som beräknas genom att dela omsättningstillgångarna med kortfristiga skulder.

Genom kassaflödesanalysen får vi reda på hur pengarna har rört sig genom bolaget. På grund utav redovisningsprinciper så är det som bolaget redovisar som vinst inte alltid rena pengar. Tillexempel så inbringar intäktsposten aktiverat arbete för egen räkning inget kassaflöde utan visar istället på hur interna resurser har använts för att skapa en anläggningstillgång. I Fortnox fall utgörs detta av deras mjukvara. Därför kan det vara bra att slänga ett öga på kassaflödet för att se om bolaget verkligen är duktiga på att hantera pengar och kan driva verksamheten effektivt. Vill man inte lägga allt för mycket tid på att analysera bolagets kassaflöde rekommenderar vi att man i vart fall slänger ett öga på sista raden: Periodens kassaflöde. Ett gott tecken är om det finns mer likvida medel vid periodens slut än början samt att det råder en positiv eller stabil trend genom föregående perioder. Det vi inte vill se är ett mönster av ständigt minskade likvida medel, då kommer bolaget få svårt att driva vidare verksamheten.

Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!