Som investerare, oavsett ny eller rutinerad, stöter man inte sällan på nya och ibland också något komplexa termer. För att underlätta har vi på Edger Finance tagit fram Investerarens Ordlista. Här kan du hitta definitioner av redovisningstermer, nyckeltal och annat relaterat till dina investeringar och företagens rapporter. Saknar du någon term? Tveka inte att höra av dig!
# A B
4 %-regeln: 4 %-regeln (fyraprocentregeln) kan användas för att beräkna när du blir ekonomiskt fri. Detta görs genom att ta ens årliga utgifter och multiplicera det med 25. Ponera att du har årliga utgifter på 300 000 kr. Detta skulle i sådana fall innebära att du behöver minst 7 500 000 kr i sparkapital för att vara ekonomiskt fri. En alternativ tillämpning av 4 %-regeln är att multiplicera ens sparkapital med 4 % för att se hur stora utgifter det täcker årligen. Om du exempelvis har finansiellt sparkapital på 4 000 000 kr så täcker det utgifter på 160 000 kr per år. Detta blir ca 13 333 kr i månaden. Detta bygger på teorin om att man kan leva på 4 % av ens tillgångar i 30 år.

Acquisitions: Förvärv. Ett större företag förvärvar ett annat mindre bolag. Vanlig strategi för tillväxt och expansion. Nå nya marknader, vertikal integration, nyttja skalfördelar och resurser, eller öka marknadsandel. Förvärvet kan ske på olika sätt, däribland genom inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse.

A-aktie: Aktier kan ha olika rösträtt och delas således in i A- eller B-aktier. En A-aktie ger 1 röst.

Aktieöverlåtelse: Aktieöverlåtelse är ett sätt att ändra ägarstrukturen i ett bolag som sker vid ett förvärv. Genom aktieöverlåtelse säljs hela bolaget: tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter.

Alpha: Alpha, eller alfa, är ett mått på hur ett värde-papper historiskt presterar relativt ett referensvärde, vanligtvis ett index. Alpha kan avläsas utifrån en graf och är då avståndet mellan aktiens prestation och referensvärdet, exempelvis OMXS30.

Anläggningstillgångar: Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Dessa kan delas in i tre kategorier: immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivning: Avskrivningar görs för att fördela kostnader av anläggningstillgångar över deras ekonomiska livslängd. Om priset för en maskin är 300 000 och har en ekonomisk livslängd på 10 år, så skriver man av 30 000 kr per år på maskinen, istället för att bokföra en kostnad på 300 000 året maskinen köps. Dessa bokförs som kostnader i resultaträkningen, och minskar med motsvarande summa i tillgången som berörs i balansräkningen.

B-aktie: En B-aktie ger 1/10 röst. Du behöver alltså 10 B- aktier för att ha samma rösträtt som en
A-aktie.

Balansräkning: Är en ekonomisk rapport över ett företags tillgångar, samt eget kapital och skulder

Beta: Beta är ett mått på värdepapprets historiska volatilitet jämfört med marknaden. Har värdepappret ett beta motsvarande 1 betyder det att den rör sig precis som marknaden, medan ett värde på 1.2 innebär att värdepappret är 20 % mer volatil än marknaden. Är värdet lägre än 1 så svänger värdepappret mindre än marknaden.

Bokslutsdispositioner: Ett sätt för företag att tillfälligt skjuta upp skattekostnader. Då får företaget en uppskjuten skatteskuld.

Bundet eget kapital: Det kapital som inte är utdelningsbart, liksom aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond.

C D E
C:

Debt-equity ratio: Kallas på svenska för skuldsättningsgrad. Se beskrivning senare i listan.

Debt-to-capital ratio: Nyckeltal som tolkar företagets finansiering.
Debt-to-equity = räntebärande skulder / (totalt eget kapital + räntebärande skulder)

Direktavkastning: Mäter hur hög utdelningen är i förhållande till aktiekursen för ett bolag i procent. Visar hur många procent av investeringen du får tillbaka i form av utdelning varje år.
Direktavkastning = Utdelning / Aktiekursen

EBIT: EBIT står för Earnings Before Interest and Taxes och är detsamma som vi på svenska slarvigt kallar för rörelseresultat. Se förklaring längre ned i listan.

EBIT margin: Är detsamma som vi på svenska kallar för rörelsemarginal. Se förklaring längre ned i listan.

EBITDA: EBITDA står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Det vill säga resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar.

Eget kapital: Eget kapital är en post som återfinns alla företags balansräkning. Enkelt sagt är eget kapital skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Det egna kapitlet utgörs av ägarkapital och vinstmedel som ej delats ut och därmed finns kvar i verksamheten.

EPS: Är förkortningen på Earnings Per Share. På svenska kallas detta mått för vinst per aktie. Nyckeltalet beräknas som följande:
EPS = (Nettovinst - Utdelning) / Antal utestående aktier

Estimat: Ett estimat är ett försök till att skapa en uppfattning om företagets prestation för en viss period framöver, exempelvis för kommande kvartal, eller kommande år. Vanliga estimat är exempelvis substansvärde, EBIT och nettoomsättning.

EV/S: EV/S står för Enterprise Value-to-Sales och är ett mått på hur marknaden värderar ett företags försäljning. Detta med hänsyn till bolagets eget kapital och skulder. Vid beräkning av EV/S är det vanligt att bolag har en multipel mellan 1 och 3. Vanligtvis innebär en hög multipel att bolaget är övervärderat, medan en låg multipel (närmare 1) indikerar undervärdering. EV/S = (Marknadsvärde eget kapital + bokförda skulder - likvida medel) / försäljning
F G H
Finansiella anläggningstillgångar: En post i balansräkningen som innefattar bland annat andelar och fordringar i koncern- och intressebolag samt långfristiga värdepappersinnehav. Det sistnämnda kan vara långsiktiga placeringar i aktier, obligationer, teckningsrätter eller kapitalförsäkringar. Finansiella anläggningstillgångar är alltså finansiella tillgångar som ett företag avser att behålla i minst 12 månader.

Fondemission: Företaget omvandlar sina egna resurser till det bundna aktiekapitalet. Bokföringstransaktion, inga tillgångar tillförs. Fondemissioner genomförs när bolaget vill få ned aktiekursen till en attraktiv nivå då fondemissioner sänker kursen. Om nya aktier ges ut får aktieägarna fler aktier samtidigt som värdet på aktierna sjunker, eftersom bolagets värde efter emissionen fördelas på fler aktier

Fritt eget kapital: Det kapital som är utdelningsbart. Består av överkursfond, årets resultat och balanserade vinstmedel.

Företrädesemission: Företag erbjuder fler av sina aktier till befintliga aktieägare, detta för att få in mer kapital. Detta görs genom teckningsrätter med vilka befintliga ägare kan handla nya aktier. Ägarna har även rätt till att sälja sina teckningsrätter och på så sätt få ekonomisk fördel.

Goodwill: Är en post som ingår i de immateriella tillgångarna till följd av företagsförvärv. Goodwill motsvarar värdet av ett bolag som överstiger bolagets bokförda värde. Alltså, försäljningspriset - bokfört värde av ett bolag. Goodwill är en immateriell tillgång då det avser bland annat varumärke, personalens kompetens eller kundbas.
H:

I J K
Immateriella anläggningstillgångar: En icke-monetär tillgång utan fysisk form, exempelvis goodwill, patenter och licenser.

Insider trading: Insider trading, eller insiderbrott, är när insiders (även kallat insynspersonen) handlar värdepapper baserat på företagsinformation som inte är känd av allmänheten. Insynspersoner får endast handla värdepapper när informationen blivit offentlig, annars är det illegalt. Insynspersoner regleras exempelvis med att de inte får handla bolagets aktie en månad före rapport, vilket kallas för den tysta perioden.

Insynshandel: Insynshandel är när insynspersoner handlar värdepapper i ett bolag där de har insyn i. Detta ska ej förväxlas med insiderbrott. All insynshandel ska rapporteras till Finansinspektionen senast tre dagar efter att transaktionen har skett. Denna information publiceras sedan och blir offentlig - detta för att öka transparensen på marknaden.

Interimsfordringar: Interimsfordringar är sådana poster som ej periodiserats till det aktuella räkenskapsåret. Det kan exempelvis handla om upplupna intäkter, det vill säga intäkter som hör till räkenskapsåret men som bolaget inte ännu erhållit betalning för. Det kan också vara förutbetalda kostnader.

Intäkter: Intäkter är vad man i bokföringsvärlden kallar för en periodiserad inkomst. Inkomsten periodiseras och bokförs först när arbetet som inkomsten avser utförts, eller när produkten som inkomsten avser har levererats. Vid det tillfället blir inkomsten en intäkt.

IPO: Förkortning för Initial Public Offering, det vi på svenska kallar för en börsintroduktion. Det innebär att ett bolags aktie noteras och görs tillgänglig för handel på en marknadsplats, exempelvis Stockholmsbörsen.

J:
Kassacykel: Kassacykeln är ett mått på hur lång tid ett företag ligger ute med pengar. Det vill säga hur lång tid det tar för ett företag att få betalt för en produkt eller tjänst: från beställning av råvaror och material, till att företaget erhåller kontanter för försäljningen av kund. Kassacykeln kan kortas genom att erhålla längre kredittider av sina leverantörer, och genom att korta kredittiderna från kunder. Ju kortare kassacykel, desto mer likvit är bolaget.

Kassaflöde: Kassaflöde är ett företagets in-och utbetalningar under en period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Kortfristiga skulder: Skuld som förfaller inom 12 månader, exempelvis leverantörsskulder, moms och skatteskulder.

Kostnader: Värdet av förbrukade resurser under en period. En kostnad är således en periodiserad utgift. Kostande rkan exempelvis vara råvaror och material till produkten man säljer, personalkostnader i form av löner, eller avskrivningar och nedskrivningar som tillhör perioden.

L M N
Likvida medelr: Pengar som finns direkt tillgängliga i kassa och bank.

Likviditet:
Likviditet är ett mått på företagets kortsiktiga betalningsförmåga och är differensen mellan inbetalningar och utbetalningar i bolaget.

Långfristiga skulder: Skuld som förfaller om mer än 12 månader, exempelvis banklån..
Materiella anläggningstillgångar: Fysiska tillgångar som avses hyras ut eller användas för stadigvarande bruk, det vill säga längre än 12 månader. Detta kan vara byggnader, mark, maskiner eller inventarier.

MCAP: MCAP står för Market Capitalization och kallas på svenska för börsvärde. Detta beräknas genom att multiplicera aktiekursen med antalet utestående aktier i bolaget.

Merge: Merge är det som på svenska kallas för fusion och innebär en sammanslagning av två eller flera jämnstora bolag. Då uppstår ett nytt bolag där verksamheterna integreras och ägandet delas mellan de berörda bolagen.

Motstånd: Motstånd kallas den linje som vid teknisk analys indikerar på det pris som aktien sällan överstiger innan den snabbt faller i pris. Vid den punkten tar sälj över köp, och därav sjunker kursen.

Moving Average: Moving average förkortas MA och kallas på svenska för glidande medelvärde. Detta mått visar genomsnittspriset på en aktie under en period om 20, 50 eller 200 dagar. På så sätt filtreras kortsiktiga rörelser bort. Måttet används för att identifiera köp-och säljlägen samt trend.
Nedskrivning: Om en tillgångs värde sjunker kan en nedskrivning göras så att tillgångens bokförda värde motsvarar dess faktiska värde. Exempelvis kan det röra sig om att produkter i varulagret blivit inaktuella, såsom hemtelefoner, eller där bästföredatum passerat.

Nyckeltal: Nyckeltal är ett samlingsnamn för olika metoder för värdering av bolag. Nyckeltal delas vanligen in i finansiella mått, verksamhetsmått och lönsamhetsmått.

Nyemission: Nyemission sker när företag utfärdar nya aktier som befintliga ägare och/eller allmänheten kan teckna. Detta för att bolaget ska få in nytt kapital till verksamheten av olika skäl, såsom för att finansiera expansion eller förvärv, eller för att rädda företaget från svår ekonomisk situation.

O P Q
Obeskattade reserver: Obeskattade reserver är vinster som ännu inte har beskattats. I resultaträkningen redovisas det som bokslutsdispositioner och i balansräkningen redovisas obeskattade reserver under eget kapital.

Omsättning:
Företagets totala försäljning under en viss period, oftast inom ett räkenskapsår.

Omsättningstillgångar: Är sådana tillgångar som avses att inneha kortare än 12 månader. Dessa tillgångar är förbrukas eller säljs av bolaget för att finansiera den dagliga verksamheten.

Omvänd vinstvarning: Bolaget går ut med uppgifter ca 1-3 veckor innan rapporten släpps om att resultatet kommer vara betydligt bättre än vad analytiker estimerat. Detta påverkar aktiepriset positivt.

P/CF: Är en förkortning för Price-to-Cash Flow. Detta är ett multipel som värderar aktiens pris i förhållande till dess operativa kassaflöde, det vill säga kassaflödet från den löpande verksamheten. Detta nyckeltal kan vara relevant vid analys av bolag som har positiva kassaflöden, men stora avskrivningar. Avskrivningar ökar kostnader, men påverkar inte kassaflödet. Detta nyckeltal används liksom många andra för att definiera om ett bolag är under-eller övervärderat. Högt P/CF-tal kan betyda att aktien är övervärderat, och på motsvarande sätt kan ett lågt P/CF-tal innebära en undervärdering. Däremot beror den optimala kvoten på bransch och mognadsfas. Därför är det viktigt att jämföra nyckeltalet mellan aktier i samma i bransch, och/eller mognadsfas. P/CF = Aktiekurs / Operativt kassaflöde per aktie

P/E: Är en förkortning för Price-to-Earnings och är ett av de vanligare nyckeltalen. Genom detta nyckeltal kan investerare avgöra om de anser aktien vara köpvärd eller inte. Detta då P/E-talet visar hur många år det tar tills man får sin investering tillbaka. Med andra ord säger P/E-talet mer om marknadens förväntningar på bolaget. Höga förväntningar översätts till ett högt P/E-tal, som även kan betyda att aktien är övervärderad. Ett lågt P/E-tal indikerar således lägre förväntningar, men kan på motsvarande sätt också betyda att bolaget har undervärderats av marknaden. P/E = Aktiekurs / EPS

Preferensaktier: Är en form av eget kapital som kan sägas vara en hybrid mellan en aktie och en obligation, där preferensaktien har högre utdelning än en obligation och lägre risk än en stamaktie. Preferensaktier har lägre rösträtt en stamaktieägarna, oftast endast 1/10 röst av en stamaktie.

P/S: Är en förkortning för Price-to-Sales: ett nyckeltal som visar aktiens pris i förhållande till bolagets försäljning. Ett högt P/S-tal översätts många gånger till dyrt, och ett lågt som billigt. Även detta nyckeltal speglar marknadens förväntningar på bolaget. Ett högt P/S-tal idag kan befogas med hög framtida omsättning. Ett lågt P/S-tal behöver inte per automatik innebära att aktien är billig, utan kan också spegla låga förväntningar på bolaget vilket gör att investerare inte är villiga att betala mycket för aktier i ett sådant bolag. P/S = Aktiekurs / Omsättning per aktie.
Q:
R S T
R&D: Kallas den post i resultaträkningen som avser kostnader kopplat till research & development - det vill säga forskning och utveckling (FoU). Det kan exempelvis handla om kostnader kopplat till patent eller ny teknik.

Reaförlust: Om rearesultatet är negativt har företaget gjort en reaförlust.

Rearesultat: Är en förkortning på termen realisationsresultat som avser skillnaden mellan försäljningsvärdet och det bokförda värdet (detsamma som anskaffningsvärdet minus avskrivningar som gjorts) av tillgångar som företaget avyttrat under en period.

Reavinst: Om rearesultatet är positivt har företaget gjort en reavinst.

Resultaträkning: Är en ekonomisk sammanställd rapport över ett företags intäkter och kostnader för en period, vanligtvis ett räkenskapsår. Från detta dokument kan man avläsa årets resultat.

Riktad emission: Nyemission där endast vissa får erbjudandet om att teckna aktier, såsom personal eller större investerare.

Rörelsemarginal: Ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor del av varje omsatt krona, efter avdragna kostnader, som blir över till att täcka räntor, skatt och ge vinst. Detta nyckeltal, liksom många andra, kan beräknas på flera olika sätt. Ett av sätten är som nedan: Rörelsemarginal = (Rörelseresultat - avskrivningar - nedskrivningar) / Nettoomsättning Företag bör förklara hur de beräknat rörelsemarginalen i sin årsredovisning, och du som investerare bör vara uppmärksam på detta.

Rörelseresultat: Företags vinst före räntor och skatter är avdraget.
Självfinansieringsgrad: Är ett nyckeltal som visar hur stor del av företagets tillgångar som finansierats med interna finansiella medel. Självfinansieringsgrad = Kassaflöde från den löpande verksamheten / Kassaflöde från investeringsverksamheten En kvot under 1 betyder att intäkterna inte är tillräckligt stora för att finansiera investeringarna - då tvingas företaget låna eller göra en nyemission för att ha råd med sin verksamhet.

Skulder: En skuld är detsamma som en förpliktelse som är bestämd till tid och belopp för framtida betalning. Detta kan vara exempelvis ett banklån som man binder sig till att amortera och betala ränta på. Det kan också vara skulder till leverantörer där förfallotiden för betalning inte ägt rum ännu. Andra skulder är skatteskulder och moms.

Skuldsättningsgrad: Ett mått på hur stor andel av företagens tillgångar som finansieras av skulder jämfört med ägarkapital. Svensk sedvana är att endast ta med de räntebärande skulderna vid beräkningen, medan den engelska termen debt-to-equity ratio tar med totala skulder. Skuldsättningsgrad = Räntebärande skulder / Eget kapital En låg skuldsättningsgrad (0.2 - 0.5) innebär att företaget är motståndskraftigt och har god överlevnadsförmåga i oroliga tider.

Soliditet: Ett finansiellt nyckeltal som visar förhållandet mellan eget kapital och balansomslutningen. Med andra ord visar soliditet hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierat med eget kapital. Detta visar även företagets långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet = Eget Kapital / Tillgångar

Stamaktier: Kallas oftast för "aktier" i vanlig folkmun och är alltså vanliga A- och B-aktier. Det är alltså de ursprungliga aktierna i ett bolag som fanns innan tillförande av preferensaktier. Ibland händer det att bolag ger ett erbjudande till sina aktieägarna att byta sina preferensaktier till stamaktier.

Stöd: Stöd kallas den lodräta linje som vid teknisk analys indikerar på det pris som aktien sällan understiger. Vid den punkten tar oftast köp över sälj, och därav stiger kursen.

Substansvärde: Substansvärde är en term som investerare oftast stöter på vid analys av investmentbolag och fastighetsbolag. Substansvärde är ett nyckeltal som används till att värdera bolag. När man talar om substansvärde så är det även vanligt att man talar om en substansrabatt, eller en substanspremie vilket är differensen mellan aktiekursen på börsen och bolagets substansvärde. Är kursen högre än substansvärdet har vi identifierat en premie, men om kursen är lägre än substansen handlas aktien istället till en substansrabatt. Substansvärde = Eget Kapital / Antal aktier Man kan också se det som skillnaden av aktiekursen på ett investmentbolag och värdet på dess aktieportfölj. Om det är billigare att kopiera investmentbolagets portfölj genom att köpa samma aktier på börsen, gentemot att köpa de i samlad kompott via aktier i investmentbolaget, då har investmentbolaget är substanspremie. Är det billigare att köpa aktierna via investmentsbolagets aktier så har vi istället en substansrabatt.

Sysselsatt kapital: Sysselsatt kapital är det kapital som företaget fått låna av långivare mot en ränta, eller som ägare lånat ut mot en framtida utdelning. Nyckeltalet beräknas genom att ta balansomslutningen (detsamma som totala tillgångar) minus räntefria skulder. Alternativt kan det beräknas som eget kapital plus räntebärande skulder.
Teknisk analys: Ett samlingsnamn för metoder som genom grafer försöker förutspå en akties framtida utveckling. Genom grafer spår investerare marknadens beteendemönster och således rörelser i aktiekursen. Detta för att bland annat identifiera köp-och säljlägen.

Tillgångar: Tillgångar är ett samlingsnamn för företagets resursen som förväntas generera ekonomiska fördelar i framtiden. Tillgångar utgör företagets förmögenhet och kan var allt ifrån värdepapper i andra bolag och patenter, till inventarier och varulager.

Trend: Trend är en indikator för aktiekursens riktning. Går priset upp över en period pratarman om en stigande trend, och om kursen går ned pratar man istället om en fallande trend. Termen trend är vanligt förekommande i teknisk analys där man både försöker identifiera rådande trend, samt när trenden vänder. Detta för att exempelvis sälja tidigt vid en nedgång och köpa tidigt vid en uppgång.

Tyst period: Tyst period kallas den 30-dagarsperiod som infaller innan rapporten publiceras. Under den tysta perioden får inte insynspersoner handla med aktier av det bolag de har insyn i. Med andra ord får insynspersoner varken köpa eller sälja aktier inom en period av 30 dagar innan rapporten offentliggörs.
U V W
Upplupna intäkter: Upplupna intäkter är intäkter som hör till perioden men som bolaget ännu inte erhållit någon betalning för. Dessa typer av intäkter återfinns inte i resultaträkningen, utan redovisas istället som en interimsfordran.

Uppskrivning: Om en tillgångs värde ökat väsentligt kan i vissa fall tillgångens bokförda värde skrivas upp. Detta får ej påverka företagets resultat, således bemöts en uppskrivning i tillgångar av en uppskrivningsfond i eget kapital i balansräkningen. Vilka tillgångar som får skrivas upp, och hur mycket regleras av utifrån vilket redovisningsregelverk företaget tillämpar.

Utdelning: Den del av vinsten som företaget delar ut till aktieägarna. Utdelning kan betalas ut flera gånger per år, en gång per år eller inte alls.
Vinstvarning: Bolaget går ut med uppgifter ca 1-3 veckor innan rapporten släpps om att resultatet kommer vara betydligt sämre än vad analytiker estimerat. Detta påverkar aktiepriset negativt.

Volatilitet: Ett riskmått som beskriver hur mycket aktiens pris svänger under en 30-dagarsperiod. Skillnaden mellan kursens högsta och lägsta värde i förhållande till medelvärdet utgör volatiliteten i aktien.
WACC: Är en förkortning för Weighted Average Cost of Capital, som på svenska kallas för viktad kapitalkostnad. Det används vid fundamental analys och beräknar företagets vägda finansieringskostnad för skulder och eget kapital. Simpelt beskrivet är WACC den lägsta avkastningen som företaget kan acceptera på ett nytt projekt för att uppfylla aktieägarnas avkastningskrav, respektive långivarnas räntekrav. Ett högre WACC indikerar på att företaget har svårt att producera värde. Exempelvis har företag A en avkastning på 10 %, och en WACC på 8 %. Då skapar företaget ett värde på 2 %. Är WACC > avkastningen så förstör företaget istället värde. WACC = E/V * Re + D/V * Rd * (1 - Tc) E/V: Eget kapital dividerad med balansomslutningen Re: Kostnad för eget kapital D/V: Skulder dividerat med balansomslutningen Rd: Kostnad för skulder Tc: Bolagsskattesatsen WACC är en komplex beräkning och därav är det få investerare som använder sig av denna formel. Dessutom kan två investerare få vitt skilda resultat vid beräkning av samma bolag
X Y Z
X-dag: Denna dag handlas aktien utan rätt till att del av bolagets kommande utdelning. Innehas aktier innan detta datum får aktieägaren ta del av kommande utdelning.
Y:
Z:
Å Ä Ö
Årets resultat: Företags slutliga resultat som presenteras i resultaträkningen. Detta belopp beräknas fram genom att subtrahera samtliga kostnader från intäkterna. Årets resultat kan vara vinst, förlust eller nollresultat där vinst påverkar det egna kapitalet positivt, förlust påverkar negativt, och nollresultat saknar påverkan.
Ä:
Överkursfond: Överkursfond är en post man hittar i balansräkningen. Den uppstår till följd av att bolaget valt att ge ut nya aktier till överkurs. Delen som överstiger kvotvärdet på aktien redovisas som överkursfond, medan delen som avser kvotvärdet bokförs som aktiekapital. Överkursfond är ett exempel på det fria egna kapitalet.
Saknar du någon term?
Tveka inte att höra av dig!